Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB V HOTELI MARROL'S

Článok I.
Zmluvné strany

1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len „Služby“) hotelom Marrol´s (ďalej len „Hotel“) klientom  sú:
a. SENETUS, s.r.o., Tobrucká ul. 4, 811 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17330/B                                  IČO: 35746521, DIČ: 2020252520, IČ DPH: SK2020252520
b. fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „Klienti“)

2. Objednávku na poskytovanie „Služieb“ „Hotelom“ (ďalej len „Rezerácia“) môže uplatniť „Klient“ u „Hotela“  osobne, telefonicky, písomne, vrátane faxu alebo prostredníctvom internetu.

3. Obsah  „Rezervácie“ je uvedený na internetovej stránke „Hotela“.

4. Ak to kapacita „Hotela“ umožňuje, ak má „Rezervácia „ všetky stanovené náležitosti a ak „Klient“ poskytne hotelu  potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti „Hotel“ potvrdí „Klientovi“ poskytnutie „Služieb“ podľa jeho „Rezervácie“.

5. Potvrdenie „Rezervácie“ uskutočňuje „Hotel“ buď písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu.

Článok II.
Poskytovanie „Služieb“ „Hotela“ „Klientom“

1. „Hotel“ poskytuje „Klientom“ „Služby“  na základe ich „Rezervácie“ len po jej potvrdení „Hotelom“ a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.

2. Hotel poskytuje „Klientom“ „Služby“ v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom ktorý určujú platné materiály „Hotela“, najmä jeho  internetová stránka www.hotelmarrols.sk.

3. Za “Služby“ poskytnuté „Hotelom“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“ dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v  platnom cenníku „Hotela“.To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.                                                                                                                                                          
4. „Hotel“ je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je „Hotel“ povinný informovať „Klienta“ písomne pri potvrdení „Rezervácie“.

5. Cena „Služieb „Hotela“ vyplýva z potvrdenia „Rezervácie“. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa Cenníka vyveseného  na recepcii a uverejnené na internetovej stránke „Hotela“.
Ak hosť poruší zákaz fajčenia na izbe, hotel má právo zvýšiť dohodnutú cenu o sumu uvedenú v Ubytovacom poriadku.

6. Splatnosť ceny „Služieb“ je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“.


Článok III.
Práva a povinnosti „Klienta“

1. „Klient“ má právo  na poskytnutie „Služieb“ od 15:00 hod. prvého dňa poskytnutia „Služieb“.

2. “Klient“ je povinný riadne odovzdať po poskytnutí „Služieb“ príslušné izby „Hotelu“ najneskôr do 11:00  hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia „Služieb“, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude „Klient“ v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť  „Hotelu“ za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnenú na internetovej stránke „Hotela“.

3. Ak sa „Klient“ neubytoval do 24:00  hod.  prvého dňa dohodnutého poskytnutia „Služieb“ a nebolo písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže hotel zrušiť poskytnutie „Služieb“ „Klientovi“. O tom  je  „Hotel“ povinný „Klienta“ písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu  informovať.

4. „Hotelom“ potvrdené poskytnutie “Služieb“ je „Klient“ oprávnený jednostranne zrušiť.

5. Za jednostranné zrušenie poskytnutia „Služieb“ je „Klient“ povinný zaplatiť „Hotelu“  storno poplatok za podmienok a vo výške uvedených v bode 6 a 7 tohto Článku.

6. Ak „Klient“ oznámi „Hotelu“ jednostranné zrušenie poskytnutia potvrdených „Služieb“ do 18:00 hod. v deň pred prvým dňom poskytnutia „Služieb“, „Hotel“ neuplatňuje voči „Klientovi“ storno poplatok.

7. Ak „Klient oznámi „Hotelu“ jednostranné zrušenie poskytnutia potvrdených „Služieb“ po termíne uvedenom v bode 6 tohto Článku, vzniká „Hotelu“ právo na storno poplatok vo výške 100 % z ceny  potvrdených „Služieb“ za prvý deň ubytovania.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. Pobyt „Klientov v „Hoteli„  upravuje Ubytovací hotelový poriadok  ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací hotelový poriadok je umiestnený na recepcii „Hotela“ a v každej hotelovej izbe.

3. Ak „Klient“ poskytne „Hotelu“ akékoľvek informácie o svojej platobnej alebo kreditnej karte, vrátane jej čísla, prejavuje tým zároveň súhlas s tým, aby „Hotel použil túto kartu na uspokojenie svojich peňažných nárokov voči „Klientovi, najmä“ z titulu zaplatenia splatnej ceny „Služieb“ a  „storno poplatku.

4. „Klienti“ doručením „Rezervácie“ „Hotelu“, jednostranného zrušenia poskytnutia „Služieb“, alebo ubytovaním v „Hoteli“ potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v hoteli Marrol´s nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2009

Ubytovací poriadok
Ubytovanie